Gravplats & gravsten

Gravsättning/Gravsten

*Efter kremation får askan kvarstå i krematoriet upp till ett år innan den måste gravsättas.

 

Minneslund

Minneslunden är ett gravskick där aska efter den döde anonymt strös ut eller grävs ned inom

ett speciellt område på begravningsplatsen. Minneslunden ger de efterlevande en plats att

gå till för att minnas och hedra sina bortgångna utan den individuella gravplatsens krav på

skötsel och tillsyn.

När gravsättningen har skett hör kyrkogårdsförvaltningen av sig och meddelar detta till beställaren.

 

Askgravlund

En askgravlund eller asklund är en nyare variant av minneslund. Efter kremering sänks urna

med askan ned i asklunden, vilket kan ske i de anhörigas närvaro till skillnad från i en

traditionell minneslund. Platsen för nedsänkning markeras inte men asklunden har ett

minnesmonument där de namnen på de begravda anges. Variationer mellan olika

kyrkogårdar kan förekomma och alla erbjuder inte denna begravningsform.

 

Askgravplats

En askgravplats är en gravplats med begränsad gravrätt d.v.s. rätt till graven, men inte till plantering och

utsmyckning av gravytan. I en askgravplats har make och maka möjlighet att vila tillsammans. De anhöriga kan

också välja att själva närvara vid urn/asksättningen.

 

Spridning av aska över vatten eller naturmark

Askan efter en avliden får strös ut över mark eller vatten efter tillstånd av Länsstyrelsen. Platsen ska vara lämplig

och det ska vara uppenbart att askan kommer att hanteras på ett värdigt sätt.

För mer information kontakta Länsstyrelsen.

 

Gravsten:

Vi förmedlar denna tjänst vid behov av en ny gravsten eller textkomplettering av befintlig sten.

Vid jordbegravning bör man vänta en tid innan man kan sätta upp en gravsten, sättningar i jorden kan rubba

stenens position.

Kontakta oss för mer info eller offert.